Harilela Japan Ltd.

OFFICE:

301 Harilela House
25 Yamashita-Cho
Naka-Ku
Yokohama 231-0023
Japan

Tel :
Fax :